کتاب الکترونیکی نحوه پاسخ دادن به سوالات جنسی کودکان

2 / 20 posts
Aug 10, 2023  ( 1 post )  
8/10/2023
11:56pm
Louis Moses (weninvite68)

this is an informative post and it is very beneficial and knowledgeable. mario games

Oct 14, 2020  ( 1 post )  
10/14/2020
2:28am
Sanaz Aytay (seotaaz)

یکی از مهمترین مسائل در تربیت فرزند تربیت جنسی کودکان و نحوه پاسخ دادن به سوالات جنسی کودکان و کنجکاوی های آنها در مورد بدنشان می باشد چرا که کودکی که به سمت رشد جنسی می رود، از نظر رشد شناختی نیز تغییر می کند و این دو عامل منجر به پرسش ها و کنجکاوی هایی درباره این گونه مسائل خواهد شد.

در چنین شرایطی والدین باید با در نظر گرفتن رده های مختلف سنی و سطح درک کودک به پرسش های او پاسخ دهند. اطلاعاتی که به یک کودک پنج ساله می دهیم متفاوت با اطلاعاتی است که به یک کودک هشت ساله، ده ساله یا نوجوان می دهیم.

از سوی دیگر، سطح شناختی و میزان آگاهی کودک یا نوجوان نیز در چگونگی دادن اطلاعات جنسی بسیار اهمیت دارد. گاهی ممکن است فرزندمان به سن نوجوانی رسیده باشد، اما از نظر بلوغ فکری، سطح شناختی و میزان آگاهی پایین تر باشد یا برعکس. پس هنگام پاسخ دادن به سوالات با توجه به شناختی که از میزان درک و آگاهی او داریم باید پاسخ بدهیم.

    Report Objectionable Content   
Select a Color