Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Dorin Dekel's Shares (account name: dorindekel)
 
Select a Color
   
 
תקנון פעילות וולה 240919

תקנון פעילות פייסבוק- "רוט טאצ' אפ של וולה" 1. כללי
1.1. דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ (להלן: "החברה"), מקיימת פעילות נושאת פרסים (להלן: "הפעילות") של מותג "וולה" (להלן: "וולה") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון
זה.
1.1. הפעילותתפורסםבאמצעותפרסוםבעמודהפייסבוקשלוולה /https://www.facebook.com/wellaisrael (להלן: "עמוד הפייסבוק של וולה").
1.1. רשאי להשתתף בפעילות אדם בגיר מעל גיל 18, תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל, אשר הינו גולש רשום באתר הרשת החברתית Facebook, עמד בתנאים המפורטים בתקנון, מבקש להשתתף בפעילות ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון (להלן: "משתתף").
2. פרשנות
1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
1.1. כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הינן לנוחיות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד. כל האמור בלשון רבים – אף יחיד במשמע, ולהפך. והכל – למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.
1.1. חלוקתתקנוןזהלסעיפיםוכןמתןכותרותלסעיפיםאלו,נעשומטעמינוחותבלבד,ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.
3. תקופת הפעילות
1.1. הפעילות תיערך בין התאריכים ה-18.09.19 משעה 11:00 ועד ל- 15.09.19 בשעה 11:59 (להלן: "תקופת הפעילות").
1.1. במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו כל המעוניינים, אשר דבר הפעילות הובא לידיעתם, להיכנס לעמוד הפייסבוק של וולה, וליטול חלק בפוסט הפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה.
1.1. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים, להאריך, ו/או לקצר את תקופת הפעילות בהודעה אשר תתפרסם בעמוד הפייסבוק של וולה.
4. אופן ההשתתפות בפעילות ותנאי סף
1.1. במהלך תקופת הפעילות, יעלה בעמוד הפייסבוק של וולה פוסט (”Post“) הפעילות, במסגרתו יתבקשו הגולשים לצרף תגובה מקורית משלהם ולכתוב אילו מוצרים צריך להמציא כדי לחסוך
זמן". 1 הגולשים שיעלו את התגובה היצירתית והמקורית ביותר, יזכו בספריי הקולסטון רוט טאצ' אפ של וולה בגוון 1 לבחירה מהגוונים הזמינים במלאי.
1.1. תנאי הסף להשתתפות בפעילות הם: 1.1.1. על המשתתפים להיות תושבי ישראל או בעלי היתר כניסה ושהייה כדין בישראל.
1.1.1. על המשתתפים להיות מעל גיל 18. 1.1.1. לא תתאפשר יותר מזכייה אחת לכל גולש בפעילות.

1.1. מובהר למען הסר ספק כי עובדי החברות הבאות ו/ואו בני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות:
1.1.1. עובדי חברת דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ. 1.1.1. עובדי חברת "פובליסיס מדיה" וחברת "וולה".
עלמנתלהשתתףבפעילותישלהיותרשוםכמשתמשבאתרפייסבוק.
ההשתתפות בפעילות תהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים לחברה לעשות בשמו של המשתתף ובתוכן כל שימוש חוקי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה, הפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום ומחיקה, וזאת כנכס השייך לחברה. למען הסר ספק, השתתפות בפעילות, מהווה הסכמה לפרסום התוכן בכל מדיה קיימת ולשימוש בתוכן ובפרטי המשתמש לשם יחסי ציבור שתערוך החברה.
בעצםפרסום/העלאתתוכןכאמורבתקנוןזה,מקנההמשתתףלחברהרישיוןחינם,כללעולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך ולהשתמש בכל דרך נוספת בתוכן, לפי שיקול דעתה של החברה, באתר האינטרנט של החברה, בעמוד הפייסבוק של וולה, בדברי דפוס, במדיה דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא, ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או וולה בקשר עם שימוש בתוכן. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין התוכן ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום עבור שימוש בתוכן.
העלאתתוכןשאינובבעלותהמשתתףו/אושישבומשוםהפרתזכויותיוצריםו/אופגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי, הינה אסורה, והאחריות המלאה בגין פרסום תוכן כאמור תהיה על שולח/מעלה התוכן לאתר ועליו באופן בלעדי.
כלמשתתףמצהירכיאיןבתוכןמשוםפגיעהבזכותכלשהישלצדשלישי,לרבותאךמבלילפגוע בכלליות האמור, לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק הגנת זכויות יוצרים, התשס"ח-1004 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ו/או כל דבר חקיקה אחר.
החברהתהיהרשאיתלפרסם,בהתאםלשיקולדעתההבלעדי,באתראובכלמקוםאחר,את התוכן שיעלו המשתתפים לאתר. פרסום התכנים לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה אלא נועד לשם מתן ביטוי לתמונות של המשתתפים.
תכנים אשר אינם עומדים בהגדרת התוכן המופיעה לעיל, ו/או אשר יהיה בהם דבר מה מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע בזולת באופן כזה או אחר יפסלו ויורדו מיד מהאתר, ללא מסירת הודעה למשתתף.
במקרה בו החברה תחשוד כי התוכן אינו מקורי ו/או המשתתף אינו רשאי לפרסם את התוכן במסגרת הפעילות, תהא החברה רשאית לפסול את התוכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתתף.
האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בפעילות, לרבות פרסום התכנים באתר, חלה על המשתתף. החברה לא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם.
ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה, התכנים שהעלה, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של החברה.
1.1. 1.5.
1.6.
1.4.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.11.
1.11.
5.1. הזכייה בפעילות הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה/ הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה, הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף, בשווה כסף או לפרס אחר.
5.1. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרס יהיה בהתאם למפורט לעיל, ללא אפשרות להחלפה, שינוי או לזיכוי כספי.
5.1. על אף האמור, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מקבל הפרס, לפי בקשת הזוכה.
6. אופן בחירת הזוכה
6.1. בתום תקופת הפעילות יבחר גולש אחד על פי מנהל הפייסבוק מטעם החברה, אשר צירף את התגובה המקורית והיצירתית ביותר ל-"קפה ללא וולה הוא כמו...". מבין כל המשתתפים, אשר ענו על תנאי ההשתתפות כמפורט בסעיף 1 לעיל, הוא יזכה במארז מוצרי וולה (מארז מוצרים בהתאם לבחירת החברה). בחירת הזוכה תתבצע על ידי צוות שופטים מטעם החברה בלבד.
6.1. יובהר,כיהחלטתצוותהשופטים,בהתבססעלשקלולפרמטריםהרלבנטייםלתוכןהמשתתף הרלבנטי כאמור בסעיף 6.1 לעיל ובהתאם לשיקול דעתם, תהיה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת
לערעור. צוות השופטים יהא רשאי לבחור את הזוכים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו
נדרש לנמק או לפרט את החלטותיו ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין האמור כלפי החברה ו/או מי מנציגי צוות השופטים.
6.1. הזוכה בפעילות יקבל הודעה על זכייתו בפעילות, באמצעות תגובה בפוסט התחרות או באמצעות הודעה פרטית לדף הפייסבוק שלו ובה יתבקש לספק את הפרטים שלו בהודעה פרטית לצורך זיהוי וקביעת מועד לקבלת הפרס.
6.1. החברהתהיהרשאיתלדחותאתפרסוםתוצאותהפעילותעקבנסיבותטכניותו/אותקלה.
6.5. החברה תהיה זכאית לפרסם את שמו, פרטיו של הזוכה בפעילות ואת התגובות שהועלו, באמצעי התקשורת, לרבות באתר החברה, כפי שתמצא לנכון.
6.6. עצםההשתתפותבפעילותמהווההסכמתושלהמשתתףלפרסום.כאמורהחברהו/אווולה תוכלנה להשתמש בתכנים הנבחרים בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותן ללא צורך בעדכון מראש של המשתתף, ו/או תשלום נוסף מעבר לפרס בו זכה המשתתף.
7. הענקת הפרס לזוכה
4.1. יראואתהזוכהכאילוקיבלאתהודעתהזכייהביוםשליחתה.לענייןזה,רישומיהחברהבדבר שליחת הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה.
4.1. את הפרס יקבל הזוכה במשלוח אשר יימסר לכתובת אשר ימסור מראש במעמד הזכייה.
4.1. במידהולאיענההזוכהלהודעתהזכייהכמפורטבסעיף6.1לעיל,בתוך5ימיםמהתאריך האמור בסעיף 4.1 לעיל, תועבר הזכייה לחזקת החברה, והיא זו שתחליט מה יעשה בה. זוכה
שלא פנה לחברה כאמור, מכל סיבה כלשהי, תישלל זכאותו לפרס ולא יהיה זכאי לזיכוי ו/או
פיצוי ו/או שווה ערך.
4.1. הזכייה בפעילות הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
5. הפרס

4.5. על אף האמור, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מקבל הפרס, לפי בקשתו של מקבל הפרס.
4.6. למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף ו/או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעה בהתאם לאמור בסעיף 6.1 לעיל ו/או עקב העובדה שמשתתף זוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה ו/או במחדל)-
תהא החברה רשאית לערוך פעילות נוספת ו/או לחלק את הפרס שלא חולק למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס שלא נדרש והזוכה שוויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה למשתתף אחר או בגין אי חלוקת פרס כאמור.
4.4. החברה תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך וזאת מכל סיבה שהיא.
8. תנאים נוספים
8.1. החברהאינהאחראיתלתוכןשיועלהעלידיהמשתתפים.
8.1. ההשתתפות בפעילות הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד,
אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או כל
הכרוך בכך.
8.1. החברהרשאיתלהסירמעמודהפייסבוקשלוולהכלתוכןעלפישיקולדעתההבלעדי.
8.1. המשתתף יהא מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגד החברה ו/או וולה בכל הקשור לפעילות כמפורט בתקנון זה, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.
8.5. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות, תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת
ההשתתפות בנסיבות דנן.
8.6. החברה תהא רשאית לערוך שינויים בכללי הפעילות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
8.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות באתר החברה או באתר פייסבוק. בכל מקרה של רצון המשתתף לשאול שאלה או לבקש עזרה בכדי להבין את מהות הפעילות הוא מוזמן לפנות אל החברה בעמוד הפייסבוק של וולה.
8.8. מובהר בזאת, כי עובדת השתתפותם של המשתתפים במבצע ו/או זכייה בתחרות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בעיתונות, באתרי האינטרנט ויח"צ, וכי בעצם השתתפותם במבצע מביעים המשתתפים באופן בלתי חוזר, את הסכמתם, לתת הרשאה בלתי חוזרת לוולה ו/או מי מטעמה, להשתמש בשמם, תצלומם, קולם ודמותם באופן סביר ובתיאום מראש.
8.9. השתתפותו של המשתתף במבצע תהווה הסכמה מפורשת של המשתתף לקבלת הודעות מחברת וולה ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע למבצע, לרבות לפי תיקון מס' 10 לחוק התקשורת (בזק
ושידורים), התשס"ח–1008, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.
9. אחריות

9.1. האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות הפרסים (או כל חלק מהם) במסגרת הפעילות, תחול על החברה.
9.1. החברה רשאית בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתקנון, לרבות מועד בחירת הזוכה, כמות הפרסים ו/או מהותם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחייב כל משתתף.
9.1. המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת הפעילות תלויה, בין היתר, בתקינות אתר האינטרנט, רשת הפייסבוק, עמוד וולה בפייסבוק, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים
שלחברה אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.
9.1. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעולות שתנקוט החברה בגין תקלות כאמור בסעיף 9.1 לעיל ו/או טעות והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים והוצאות כאמור.
9.5. כל משתתף מוותר כתנאי מוקדם להשתתפותו בפעילות, על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות ו/או מחיקתם.
9.6. מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הפעילות ולא תשמע כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת.
11. הבהרות
10.1. בעצם השתתפותו בפעילות ובהעלאת התוכן לאתר, המשתתף מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.
10.1. תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש באתר פייסבוק.
10.1. בכל מקרה, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף אחר הקשור בפעילות, בכל עניין ודבר הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרסים ומהות
הפרסים.
10.1. למען הסר ספק, פייסבוק אינה אחראית לפעילות ו/או לתקנון ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי פייסבוק, בכפוף לכל דין.
10.5. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בפעילות היא שנה ממועד סיומה.
בכבוד רב, דיפלומט מפיצים (1968) בע"מCreation date: Sep 24, 2019 1:02am     Last modified date: Sep 24, 2019 1:02am   Last visit date: Jul 11, 2021 6:49pm
    Report Objectionable Content