Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Tài khoản cố định (Fixed Account) trong giao dịch Forex là gì?

Creation date: Sep 30, 2023 4:30am     Last modified date: Sep 30, 2023 4:30am   Last visit date: Feb 24, 2024 11:16am
2 / 20 posts
Sep 30, 2023  ( 1 post, 1 reply )  
9/30/2023
4:31am
Vikalina Vikal (uvikalina)

Tài khoản cố định (Fixed Account) trong giao dịch Forex là gì?

8:25am
Cariss Bowl (carissbowl)

Xin chào, theo như tôi biết,  tài khoản cố định  , forex, trong giao dịch Forex là một loại tài khoản mà các điều kiện giao dịch như tỷ lệ đòn bẩy, cố định spread (lệnh cố định), và mức đòn bẩy tài chính được xác định trước và không thay đổi theo biến động của thị trường.