Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Bo cao thanh lap cong ty la gi

Creation date: Sep 19, 2023 7:28am     Last modified date: Sep 19, 2023 7:28am   Last visit date: Jun 10, 2024 3:40pm
1 / 20 posts
Sep 19, 2023  ( 1 post )  
9/19/2023
7:28am
Sarah Gunson (sarahgunson)

Bố cáo thành lập công ty là gì?

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan thẩm quyền, một trong những công việc tiếp theo mà doanh nghiệp cần thực hiện là đăng bố cáo. Vậy bố cáo thành lập công ty là gì?

photo

Bạn có thể theo dõi nội dung dưới đây, hoặc liên hệ tới văn phòng luật sư để được tư vấn trực tiếp bởi người có chuyên môn.

Ý nghĩa của từ bố cáo là công bố. Vậy bố cáo thành lập công ty nghĩa là thông báo rằng đưa công ty vào hoạt động chính thức. Nhưng, thông báo cho ai và nội dung thông báo gồm những gì?

Các hình thức để doanh nghiệp đăng bố cáo thành lập

Doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin trên một trong ba kênh sau:

Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi được thành lập mà công bố không đúng thông tin về đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Nội dung đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đăng bố cáo về những thông tin sau:

Tên doanh nghiệp;

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Ngành, nghề kinh doanh;

Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

Số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần;

Vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân;

Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;

Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Nơi đăng ký kinh doanh.

Nguồn: https://luatsudian.com/bo-cao-thanh-lap-cong-ty.html

#luatsudian #tuetamphap #thanhlapcongty