Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
Environmental Assessment Workshop - Hội thảo Đánh giá Môi trường - Cần Thơ 22-24/4/200

Environmental Assessment Workshop - Hội thảo Đánh giá Môi trường - Cần Thơ 22-24/4/2008
 
 Phát biểu khai mạc hội thảo - Ô. Trần Khiêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
 Opening Speeach - Mr Tran Khieu, Vice Chairman of Tra Vinh PPC
 
Phát biểu khai mạc hội thảo - Bà Louise Vallière, Chuyên gia Môi trường CIDA 
 Opening speech, Mme Louise Vallière, CIDA Environmental Specialist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ts Nguyễn Văn Bé, Đại học Cần Thơ
Dr. Nguyen Van Be, Can Tho University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thảo luận, trao đổi ý kiến, Ô. Nguyễn Tùng Lâm, Chuyên viên Bộ Nông nghiệp PTNT
 Discussing, Mr Nguyen Tung Lam, Expert from MARD
 
 
 
 
 
 
 
 Brainstorming - Suy nghĩ, động não!
 
 
 
 
 
 Trình bày nội dung, Ts Farzad Dadgari
 Presentation session, Dr Farzad Dadgari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Làm việc nhóm (nhóm Trà Vinh)
 Group work (Tra Vinh team)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trình bày kết quả thảo luận nhóm, ông Nguyễn Văn Doăng, Hà Nội
 Presenting group discussion result, Mr Nguyen Van Doang, Hanoi
 
 Ô. Nguyễn Hữu Hậu, Giám đốc Trung tâm Chăn nuôi Bò Ngọc Biên, Trà Vinh
 Mr Nguyen Huu Hau, Director of Beef Center in Tra Vinh
 
 
 Ô. Lê Văn Hưng, Chuyên viên Bộ Nông nghiệp & PTNT
 Mr Le Van Hung, Expert from MARD
 

Ô. Lâm Ngọc Triết, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Trà Vinh
 Mr Lam Ngoc Triet, Director of DONRE of Tra Vinh
 
 Trình bày kết quả thảo luận nhóm - Đại diện nhóm Sóc Trăng
 Presenting result of group work - Member of Soc Trang group
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhóm Sóc Trăng thảo luận
 Discussion, Soc Trang group
 
Nhóm Hà Nội thảo luận 
 Group work, Ha Noi group
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhóm Trà Vinh thảo luận
 Group discussion, Tra Vinh group
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuẩn bị báo cáo nhóm
 Preparing group report
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báo cáo kết quả làm việc nhóm, Bà Trương T. Minh Đức, Dự án NCĐS ở Trà Vinh 
 Psenting result of group work, Mme Truong T. Minh Duc, TVILP
 
 
 
 
 Giải lao - Tea break
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơm trưa - At lunch time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rà soát lại nội dung cho ngày hôm sau  
 Review workshop content for the following day
 
 Rà soát lại nội dung hội thảo lần cuối.
 Last review of workshop content
 (Lam Phuoc Hoa, Fazad Dagari, Nguyen Van Be, from left to right)
Tổng hợp lại các phiếu đánh giá hội thảo 
 Summarizing workshop evaluations
 
 
 
 
 Chụp ảnh lưu niệm - For memory of the workshop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creation date: May 12, 2008 10:45pm     Last modified date: May 28, 2011 3:37am   Last visit date: May 16, 2020 8:47am
    Report Objectionable Content