Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
1. Vườn chim Jurong - 24-1-2009 (29 Tết)

Vườn chim Jurong - 24-1-2009 (29 Tết)
 
Ngay cổng vào vườn chim, trời nắng chói chang, nên ai cũng phải đeo kính đen cả!
 
 
 
 Nhờ thợ ảnh ở đây bấm giùm tấm này, khi trở ra nếu lấy ảnh của nó chụp thì phải trả 18 đô!
 
Trước khi biểu diễn của diễn viên chim các loại, được thưởng thức một show rất ấn tượng
 
 
 
 Xem biểu diễn xong rồi đi dạo cả vườn chim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ngoài chim, ở đây cũng trồng rất nhiều loại cây và hoa đẹp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Còn đây là trong nhà kính nuôi chim cánh cụt, chim thật hoàn toàn đó
 
 Khỏi nói thì cũng biết đây là chim giả
 
 Bồ nông thả tự do trong vườn, không có lưới ngăn gì cả
 
 
 
 
 
 
 
 Trước khi ra về
 
 

Creation date: Feb 18, 2009 12:48am     Last modified date: Feb 21, 2009 5:37am   Last visit date: Jan 31, 2020 10:31am
    Report Objectionable Content