Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
4. Khởi hành đi Malaysia, 27-01-2009 (mồng 2 Tết)

Changi airport, budget terminal, đi Malaysia - 27-01-2009 (mồng 2 Tết)
 
 Tại Budget terminal của Changi airport, cũng trang hoàng ngày tết, nhưng đơn giản hơn năm 2007
 (có lẻ vì năm 2007 là năm heo vàng, nên có phần công phu hơn)
Và dù sao thì cũng tạo được một không khí vui vẻ cho hành khách trong khi chờ đợi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creation date: Feb 18, 2009 1:10am     Last modified date: Feb 19, 2009 6:26pm   Last visit date: May 1, 2020 5:17am
    Report Objectionable Content