Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
5. Chiều mùng 2 Tết, ở Chinatown, KL

Tranh thủ đi xem Chinatown của Malaysia, không ấn tượng - chiều tối mùng 2 Tết
 
 Đến KL khoảng gần 4g chiều, tranh thủ đi đến khu Chinatown của KL xem ra sao
 
Cổng chào Jalan Petaling, xác nhận mình đã đặt chân đến Chinatown
 Tuy nhiên, trở lại đây lần này không có được ấn tượng hay như lần trước (1995),
một phần cũng vì hàng quán còn nghỉ nhiều, phần vì hàng hóa cũng không có gì lạ
Và phụ nữ thì vẫn bị hấp dẫn bởi các shop quần áo
 
 

Creation date: Feb 18, 2009 1:13am     Last modified date: Feb 19, 2009 6:33pm   Last visit date: Jun 15, 2020 8:22am
    Report Objectionable Content