Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
کتاب الکترونیکی نحوه پاسخ دادن به سوالات جنسی کودکان

Creation date: Oct 14, 2020 2:26am     Last modified date: Oct 14, 2020 2:26am   Last visit date: Mar 8, 2023 12:05pm
1 / 20 posts
Oct 14, 2020  ( 1 post )  
10/14/2020
2:28am
Sanaz Aytay (seotaaz)

یکی از مهمترین مسائل در تربیت فرزند تربیت جنسی کودکان و نحوه پاسخ دادن به سوالات جنسی کودکان و کنجکاوی های آنها در مورد بدنشان می باشد چرا که کودکی که به سمت رشد جنسی می رود، از نظر رشد شناختی نیز تغییر می کند و این دو عامل منجر به پرسش ها و کنجکاوی هایی درباره این گونه مسائل خواهد شد.

در چنین شرایطی والدین باید با در نظر گرفتن رده های مختلف سنی و سطح درک کودک به پرسش های او پاسخ دهند. اطلاعاتی که به یک کودک پنج ساله می دهیم متفاوت با اطلاعاتی است که به یک کودک هشت ساله، ده ساله یا نوجوان می دهیم.

از سوی دیگر، سطح شناختی و میزان آگاهی کودک یا نوجوان نیز در چگونگی دادن اطلاعات جنسی بسیار اهمیت دارد. گاهی ممکن است فرزندمان به سن نوجوانی رسیده باشد، اما از نظر بلوغ فکری، سطح شناختی و میزان آگاهی پایین تر باشد یا برعکس. پس هنگام پاسخ دادن به سوالات با توجه به شناختی که از میزان درک و آگاهی او داریم باید پاسخ بدهیم.